UR. BROJ: 06/2022
30. ožujka 2022. godine

 

Temeljem odredbi članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (52/19 i 42/20), a sukladno članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Drvenik donijelo je na svojoj VI. redovnoj sjednici održanoj 18. ožujka 2022. odluku kojom se provodi
 
N A T J E Č A J
ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA DRVENIK
 
Natječaj se raspisuje za radno mjesto: Direktor/Direktorica Turističke zajednice mjesta Drvenik.
Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno – 4 godine, puno radno vrijeme
Kandidat/kinja za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice mjesta Drvenik mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
1.       završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij
2.       najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stručne spreme iz točke 1. ovog stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu
3.       znanje jednog stranog jezika
4.       znanje rada na osobnom računalu
5.       položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana sklapanja ugovora o radu položiti stručni ispit za rad u turističkoj zajednici
6.       da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje
 
Kandidatom prijavljenim na natječaj bit će smatrana samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu koja mora sadržavati:
·         ime i prezime kandidata/kinje,
·         adresu prebivališta ili boravišta,
·         broj telefona i/ili mobitela i adresu elektroničke pošte,
·         naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
·         specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu,
·         potpis kandidata/kandidatkinje.
 
Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1.       životopis,
2.       presliku osobne iskaznice (s obje strane) ili domovnice,
3.       dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)
4.       dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz kojeg je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
5.       prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice mjesta Drvenik
6.       dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika
7.       dokaz o poznavanju rada na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana Izjava da poznaje rad na računalu
8.       preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu – ako je kandidat položio ispit
9.       uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
Svi dokazi, odnosno prilozi prijavi mogu se podnijeti u neovjerenoj preslici, a po potrebi, od kandidata se može zatražiti i predočenje izvornika.

 

Prijave se šalju poštom (s naznakom: Ne otvarati – natječaj za izbor direktora) na adresu:
 
Turistička zajednica mjesta Drvenik
Donja Vala 241
21 333 Drvenik
 
ili osobno u uredu TZM Drvenik, svakim radnim danom od 08:00h – 12:00h.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, a rok za podnošenje prijava je 07. travnja 2022. godine. Prijave poslane nakon tog datuma neće se razmatrati.
 
Zaprimljene prijave razmotrit će povjerenstvo kojeg čine članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Drvenik te kandidate/kinje pozvati na intervju, a u slučaju da kandidat/kinja ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povučena prijava na natječaj.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici www.drvenik.hr 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.
 
Napomena: sukladno odredbi članka 24. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/2019 i 42/20):
  • direktor turističke zajednice ne može biti predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice
  • direktoru turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu na području za koje je osnovana turistička zajednica
  • direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja
  •  direktor turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.